Teamwork som lönar sig

23 maj, 2023

Ofta finns det stora värden att hämta i ett välfungerande samarbete. Vår erfarenhet från dryga tio års arbete med att värdeskapande och lönsamma samarbeten är att det finns en stor vinst att inledningsvis reflektera över vad för slags samarbete vi behöver ha för att lyckas med vårt uppdrag och nå våra mål.

Ofta finns det stora värden att hämta i ett välfungerande samarbete. Studier har exempelvis kunnat påvisa effekter såsom en ökad produktion, bättre ekonomiska resultat, lägre patientdödlighet, högre arbetstillfredsställelse och fler nöjda kunder. Till detta kommer arbetsmoment som faktiskt inte går att utföra ensam utan kräver ett samarbete för att kunna genomföras.

Lönsamt att samarbeta – vid rätt tillfälle

Vidare visar studier också att samarbete verkar trenda i ledningsposition. Ett forskningsexperiment från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet har visat att vd:ar tenderar att söka samarbete, något de dessutom tjänar på rent ekonomiskt i strategiska spel. Experimentet ryms inom det som nationalekonomerna kallar spelteori. Genom att utsättas för en rad val med olika konsekvenser fick deltagarna besluta hur de skulle agera i olika påhittade situationer. Jämfört med kontrollgruppen sökte den slumpmässigt utvalda gruppen av vd:ar mer samarbeten och tjänade också mer på detta än kontrollgruppen.  Studien genomfördes i Kina varpå vi kan återfinna kulturella skillnader men tendensen var tydlig, vd:arna sökte mer samarbete och tjänade på det.

Å andra sidan finns studier som visar att många samarbeten inte alls genererar ett ökat värde utan tvärtom, det vill säga att jämförelsegruppen har presterat bättre när man i stället för att samarbeta låtit individerna / subgrupperna jobba själva, ostört mot sina egna mål och samexisterat i stället för att samarbeta.

Personer som förenar sina kunskaper och förmågor kan prestera bättre tillsammans, oavsett om de befinner sig i en ledningsgrupp, på en akutmottagning eller ett konsultbolag. Då många arbetsuppgifter som utförs sker i form av samarbete blir det personliga mötet viktigt. I vilken utsträckning människor lyckas utveckla ett fungerade samarbete är i många fall direkt verksamhetskritiskt.

Vad behöver vi för att lyckas?

Vår erfarenhet från dryga tio års arbete med att skapa värdeskapande och lönsamma samarbeten är att det finns en stor vinst att inledningsvis reflektera över vad för slags samarbete vi behöver ha för att lyckas med vårt uppdrag och nå våra mål.

I vissa sammanhang är svaret på den frågan att det räcker om vi håller varandra informerade, andra behöver samverka med varandra för att lyckas, medan andra samarbeten behöver bygga på förtroende och djup tillit. Det är lätt att slänga ur sig att “det är klart vi ska samarbeta” utan att inse att samarbete också kräver jobb och känslomässig investering för att lyckas, oavsett om det är inom den egna organisationen eller inte.

Modeller för teamarbete

Teaming begreppet (Amy Edmondson) och Kollektiv intelligens (Andreas Werr och Philip Runsten) är två modeller som beskriver teamarbete som förmågor man kan träna upp och lära sig. I dagens kunskapsintensiva miljöer finns en hög grad av flyktighet och ad hock karaktär på våra samarbeten. De är helt enkelt inte stabila sett ur ett relationsperspektiv. I dessa miljöer blir vår förmåga till teaming och att skapa kollektiv intelligens avgörande. Så om er arbetsplats tycker samarbete är viktigt föreslår vi att detta blir en del av medarbetarnas kompetensutveckling. För bra samarbete är något man behöver träna på!

Exempel på Kollektiv intelligens

  • Representationsförmåga – har vi klargjort vårt syfte, mål och uppdrag?
  • Reflektionsförmåga – lärande och mobilisering av gruppens kunskap
  • Relationsförmågan – har vi förtroende för varandra och oss själva som grupp?
  • Integrationsförmågan – individens ansvar för gruppens resultat

Ett positivt exempel

Kryast relation med Handelskammaren är ett exempel på samarbete där det finns flera vinnare. Det började med ett förutsättningslöst samtal mellan Johan Schörling, Regionchef på Handelskammaren:
”I stressade tider hade kanske någon av oss tackat nej till det förutsättningslösa mötet. Men vi prioriterade tiden och skapade tillsammans ett möte där vi berättade om våra styrkor och utmaningar. Det öppna samtalet skapade först förutsättningar för Kryast delaktighet i Trainee-utbildningen som Handelskammaren genomför årligen. Därefter rullade det på med samarbeten kopplat till The New Boss i Växjö, Kristianstad och Helsingborg.”

 

Text: Henrik Näsström och Gustaf Möller, Kryast. Publicerad i Handelskammarens tidning Sydsvensk näringsliv, nr 2 2023. 

 


Nyfiken på teamwork som lönar sig? Kontakta oss!

Henrik Näsström

Gustaf Möller