Visions och målarbete

12 februari, 2018

Hur gör man för att skapa delaktighet och engagemang i sitt visions- och målarbete? En vetenskaplig modell som vi använder oss av för detta är KASAM (känsla av sammanhang). Vi översätter Aaron Antonovskys Meningsfullhet, Begriplighet och Hanterbarhet till frågorna Varför, Vad och Hur.

Såhär skulle det kunna se ut i en ledningsgrupp:

VARFÖR ska vi göra ett visions och målarbete? Vad betyder visionen för er? Svaren kommer ge en bra grund och vägledning till VAD ni sen ska genomföra under perioden samt HUR ni ska göra det. Men framförallt skapar det meningsfullhet i organisationen när man tydligt kan förklara ett engagerande syfte med de mål man sätter och som verksamheten sen ska arbeta mot varje dag.

VAD ska vi göra för att nå visionen? Låt kreativiteten flöda och skriv upp allt som leder er fram mot visionen. Prioritera sedan tillsammans, exempelvis genom att var och en får sätta poäng på förslagen. Ett område skulle t ex kunna vara att öka attraktiviteten för vår arbetsplats så att kompetent personal stannar/kommer till er.

HUR ska vi nå våra mål som ska ta oss mot visionen? Nu gäller det att göra verkstad av grundarbetet. Vi kanske inser att vi behöver jobba med marknadsföring för att göra vår arbetsplats mer attraktiv. Aktiviteter kopplade till detta blir att starta en projektgrupp, engagera marknadsavdelningen, intervjua chefer och personal etc. Till detta sätts en tidsplan; Vem gör vad? När ska det vara färdigt? Hur följer vi upp? Låt ansvaret sprida sig utanför rummet för att skapa delaktighet!

Visions- och målarbete behöver inte vara svårt och krångligt men det behöver få ta tid och man måste se till att alla frågorna (Varför, Vad och Hur) ryms inom arbetet för att det ska få den spridning inom organisationen som man önskar.

Gustaf Möller, VD Kryast i Sverige AB