Att leda utvecklingsarbete i komplexa organisationer

4 juni, 2024

Många av de ledningsgrupper inom offentlig sektor som vi möter kämpar med att få till sin verksamhetsutveckling hela vägen från strategi till genomförande. Ibland verkar inte så mycket blivit gjort, eller har riktningen ändrats när besluten väl ska implementerats i kärnverksamheten. Detta mönster är inte ovanligt, men med rätt verktyg och modeller kan chanserna att lyckas förbättras avsevärt.

Gruppdiskussion under ett teamevent hos Kryast.

Förståelse för indirekt ledarskap – med inspiration från Försvarsmaktens modell

Försvarsmaktens modell för indirekt ledarskap är särskilt användbar i stora organisationer med flera chefsled och organisatoriska nivåer, vilket är vanligt i t.ex. offentlig sektor. Som chef på strategisk nivå, exempelvis verksamhetschef eller förvaltningschef, kan du påverka din organisation på två huvudsakliga sätt:

Påverka genom handling

En viktig aspekt här är att påverkan i större organisationer sker genom olika länkar, som avdelningschefer, rektorer eller enhetschefer. Nyckeln är att skapa gemensamma bilder av vad som ska göras och varför det är viktigt att genomföra. Av erfarenhet vet vi att detta är svårt då det kräver hög kommunikativ förmåga för att undvika att budskap och målbild förändras på vägen genom organisationen. Vi bör vara medvetna om att vi alla tolkar de budskap vi får till oss genom våra egna filter, byggda bland annat på vår världsbild och tidigare erfarenheter. Denna filtrering kan ske både medvetet och omedvetet och kan exempelvis bero på bristande förmåga eller motivation.

För att effektivt kommunicera och säkerställa att budskapet behåller sin kärna behöver organisationen präglas av tillit. Om medarbetarna saknar förtroende för sin ledning ökar risken för att budskapet omtolkas. I en organisation präglad av tillit väcks istället engagemang och intresse, vilket skapar goda förutsättningar för delaktighet i hur målen ska uppnås.

Påverka genom att vara en förebild

Till skillnad från den handlingsinriktade påverkan som främst sker via länkar, har ledare som förebilder möjlighet att direkt påverka hela organisationen. Att vara en förebild är avgörande för att bygga tillit och förtroende.

Viktiga förhållningssätt att ha med sig är bland annat:

  • Lev organisationens värdegrund.
  • Ta ansvar – extra viktigt när det blåser motvind.
  • Våga fatta beslut.
  • Visa att du bryr dig om alla i organisationen.
  • Delegera uppgifter och släpp på ev. kontrollbehov.

 

Vanliga utmaningar – och tips på lösningar

Det finns flera vanliga utmaningar som kan hanteras med rätt strategi och verktyg, nedan följer ett par exempel.

Förtydliga målbilden

Många ledningsgrupper på strategisk nivå lägger för lite tid på att definiera uppdraget och målbilden. Detta ökar risken för filtrering och omtolkning. Ett effektivt verktyg är att skapa visuella bilder som hela organisationen kan använda, vilket bidrar till gemensamma mentala modeller och konkreta målbilder.

Fokusera på uppföljning och uthållighet

Efter att ha kommunicerat budskapet, är det lockande att luta sig tillbaka och anta att organisationen kommer följa riktningen. Men utan uppföljning och mjuk kontroll riskerar arbetet att stanna av. Frågor som ”Hur går det med utvecklingsarbetet?” eller “Hur gick mötet med medarbetarna?” signalerar intresse och skickar en signal om att arbetet är viktigt. Den vertikala dialogen är ett kraftfullt verktyg för att säkerställa samsyn och framåtrörelse.

Balansen mellan strategiska och operativa krav

Mellanchefer hamnar ofta i korsdrag mellan strategiska och operativa intressen. Att hitta vägar och verktyg för att hantera dessa utmaningar stärker hela organisationens förmåga att nå sina mål.

Vi kan alla vara överens om att morgondagens arbetsätt kommer se annorlunda ut. Förändring och utveckling är en förutsättning för att vi som organisationer ska lyckas ta hand om de krav som ställs på oss. Att då ta avstamp i Försvarsmaktens modell för indirekt ledarskap kan hjälpa oss skapa robusta organisationer där en levande vertikal dialog skapar förståelse för sambanden mellan strategi och genomförande i kärnverksamheten.

 

Väckte texten din nyfikenhet?

Välkommen på Kryast lunchseminarium fredag 23 augusti! Henrik Näsström leder dig genom en workshop med fokus på lärande och erfarenhetsutbyte, utifrån Försvarsmaktens modell för indirekt ledarskap.

Du kan förvänta dig nya insikter för att driva utveckling i komplexa organisationer, erfarenhetsutbyte och nya idéer för ditt ledarskap.

Detta seminarium riktar sig till dig som jobbar som chef och ledare i kommunal och regional verksamhet.