Ledningsgruppen – en motor eller bromskloss?

1 december, 2023

Är ledningsgruppen en motor eller bromskloss? I den bästa av världar tror jag att en ledningsgrupp ska ha rollen som både och. En motor i uppdraget att leda organisationens strategiska inriktning och beslut, samt säkerställa att verksamheten drivs effektivt och i linje med företagets mål och värderingar. Det exakta uppdraget och syftet kan såklart skilja sig mellan ledningsgrupper. Så långt inga konstigheter. Och bromsklossen återkommer vi till.

Ta tempen på ledningsgruppen

När olika perspektiv och ansvarsområden möts uppstår ofta en del utmaningar. Om du sitter,  eller har suttit, i en ledningsgrupp kan du nog känna igen att detta märks genom exempelvis:

 • hur väl möten genomförs.
 • hur trygg du känner dig i gruppen. 
 • hur väl gruppen leder organisationen mot målen.

Som medarbetare märks det genom exempelvis genom:

 • hur tydligt och motiverande ditt dagliga arbete är.
 • hur lång tid det tar från fråga till beslut.
 • hur bra arbetsklimat du upplever att du har på din arbetsplats. 

 

Identifiera bromsklossarna

Kort sagt påverkar ledningsgruppens arbete hela verksamheten både i stort och smått. Och det finns alltid mer eller mindre konkreta utmaningar, som du kanske känner igen. Det är också dessa som brukar ge sig till känna som bromsklossar i organisationen. Några exempel på dessa är:

 1. Olika åsikter och prioriteringar

Ledningsgruppen har delade åsikter om företagets prioriteringar, vilket skapar konflikter och förlänger beslutsprocessen.

 1. Tidsbrist

Mötet blir ofta uppskjutet eller förlängt på grund av tidssvårigheter, vilket hindrar produktiva diskussioner.

 1. Bristande kommunikation

Information når inte alla medlemmar i tid och kommuniceras ut i verksamheten på olika sätt, vilket skapar förvirring och missförstånd.

 1. Långsiktig vision

Det råder oenighet inom ledningsgruppen angående organisationens långsiktiga vision och strategi, vilket leder till svårigheter att fatta beslut och en mindre effektiv verksamhet. 

 1. Tillväxts-/utvecklingsstrategi

Ledningsgruppen tar sig inte tid eller har inte förmågan att utforma och genomföra en genomtänkt och hållbar tillväxt- / utvecklingsstrategi för organisationen.

Alla dessa bromsklossar är dock inte av ondo. Det är en framgångsfaktor för ett framgångsrikt företag som vill utvecklas att det finns olika åsikter och syn på prioriteringar, strategi och vision. Det är genom olikheterna vi kan lära oss nytt och växa. Ibland är tid det bästa vi kan ge en fråga eller ett beslut. 

Men! För den som leder en organisation är det lika avgörande att man adresserar sina utmaningar och jobbar främjande med gruppens utveckling. För att olikheterna och bromsklossarna ska kunna förvandlas till bränsle krävs tydliga metoder för att inte fastna i oenigheten. 

 

Våga prova nya lösningar

Nedan ger vi några exempel på lösningar som vi i Kryast arbetar med, både internt och med våra kunder. Dessa är på intet sätt revolutionerande, utan beprövade knep som vi vet fungerar över tid. Utmaningen kan vara att med kontinuitet fortsätta, och där har vi god kunskap att hjälpa er att hålla i och hålla ut. 

 1. Faciliterad Dialog

Investera i en erfaren mötesfacilitator som objektivt kan leda samtalen inom de för din grupp viktiga frågorna. Detta hjälper varje medlem att få utrymme att uttrycka sina åsikter och leder gruppen till en gemensam grund. 

 1. Effektiv tidsplanering

Inför tydliga tidsramar för varje ämne på dagordningen. Avsätt specifik tid för diskussion och beslut för att undvika överdriven förlängning av mötet. Våga parkera frågor till nästa möte.  

 1. Kommunikationsstruktur

Implementera en tydlig struktur för internkommunikation mellan möten. Använd e-post, chat, intranät eller andra kommunikationsplattformar som ni kommer överens om. För att säkerställa att viktig information når verksamheten på ett tydligt sätt, och att varje ledningsgruppmedlem har nödvändig information i god tid innan era möten.

 1. Träna och investera i relationerna

Låt en del av agendan finnas med i syfte att stärka relationerna. Träna gärna på konflikthantering och feedback vilket hjälper er att utveckla färdigheter för att lösa meningsskiljaktigheter och utveckla varandra på ett konstruktivt sätt.

 1. Följ upp beslut

Efter varje möte, implementera en systematisk uppföljning av beslut och åtgärder. Detta säkerställer att beslut genomförs och att varje medlem är medveten om sitt ansvar.

 1. Scenarioanalys

Genomför regelbundna scenarioplaneringar för att identifiera och förbereda för externa påverkansfaktorer. Det gör det möjligt för gruppen att vara proaktiv och tänka igenom anpassningar i förväg.

 1. SWOT-analys 

Genomför regelbundna SWOT-analyser för att identifiera företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 

 

Reflektion som verktyg

Ledningsgruppen är ofta platsen där strategiska beslut tas, och trycket att prestera är ofta högt. Goda relationer och stöd i gruppen fungerar som ett skyddsnät när arbetsbördan och trycket från verksamheten blir högt. En välfungerande grupp som har möten man längtar till och som med tydlighet och engagemang leder verksamheten däremellan kan vara den avgörande faktorn för hög lönsamhet och lojalitet. 

Att från tid till tid stanna upp, reflektera över och fråga verksamheten vad de tycker om ert ledningsgruppsarbete är en insats som kräver relativt lite tid. Men det kan leda till ett svar som innebär betydande utveckling. Kanske det är precis vad som krävs för att just er ledningsgrupp ska vara en positiv motor under 2024?